Leverings- en betalingsvoorwaarden

 
Leverings- en betalingsvoorwaarden van Watersport Diensten


1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten voor aannemen van werk c.q. onderhoudswerk, in ruimste zin genomen uit te voeren aan boten en pleziervaartuigen en de daarbij behorende uitrustingsstukken. Tevens gelden deze voorwaarden voor alle overeenkomsten welke van het voorgaande het gevolg zijn.

2. Aanbiedingen
a. elke schriftelijke aanbieding is bindend voor de daarin opgegeven termijn. Indien geen termijn vermeld is bedraagt deze 10 dagen. Indien de klant de aanbieding niet binnen deze termijn aanvaardt is de aanbieding vervallen.
b. op elke aanbieding wordt minimaal de prijs of een richtlijn daarvoor, betalingsvoorwaarden en indien mogelijk, de levertijd vermeld. Tevens zal elke aanbieding van deze voorwaarden vergezeld zijn.

3. Overeenkomsten
  • mondelinge overeenkomsten zijn slechts bindend indien deze door Watersport Diensten schriftelijk zijn bevestigd. Toezeggingen van medewerkers van Watersport Diensten zijn ook slechts bindend indien deze schriftelijk zijn bevestigd.
  • de bij de overeenkomst aangegeven werkzaamheden en prijzen zijn slechts bindend voor zover deze tijdens het maken redelijkerwijs waren te overzien. In geval de werkzaamheden noodzakelijkerwijs groter (en daardoor duurder) worden dan voorzien, dient Watersport Diensten de werkzaamheden, indien mogelijk, terstond te stoppen, waarna na overleg met de klant, de werkzaamheden kunnen worden voortgezet, dan wel afgebroken. Bij beŽindiging van de werkzaamheden dient de klant de kosten voor de werkzaamheden uitgevoerd tot op dat moment binnen 10 dagen aan Watersport Diensten te voldoen.
  • tijdens de normale werkuren wordt de klant in redelijke mate gelegenheid gegeven tot controle van de uitgevoerde werkzaamheden.

4. Reclame
Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen schriftelijk (behoorlijk omschreven) binnen 14 dagen nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, aan Watersport Diensten kenbaar gemaakt te worden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht van reclame.

5. Levertijd
Voor zover een levertijd is overeengekomen, is deze op de overeenkomst vermeld. Zodra zicht is op uitlopen van de overeengekomen levertijd dient Watersport Diensten terstond schriftelijk onder vermelding van de verwachte tijdsduur daarvan melding te geven aan de klant. Indien opdrachtgever, ondanks tijdige aanmaningen, in gebreke blijft de verschuldigde termijnen aan Watersport Diensten te voldoen of enige andere verplichting niet nakomt, is Watersport Diensten gerechtigd de levertijden te verlengen met een termijn welke hiervan redelijkerwijs het gevolg kan zijn.

6. Koopprijs en/of aannemingssom, betalingsvoorwaarden en zekerheidsrechten.
Zowel koopprijs, aannemingssom, betalingswijze en dergelijke dienen altijd op de aanbieding en/of overeenkomst te zijn vermeld. Bij verzuim hiervan geldt altijd dat de verschuldigde som dient te zijn voldaan voor aflevering. Indien de opdrachtgever een verschuldigd bedrag niet voor of op de vervaldag betaalt, wordt hij geacht, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, in gebreke te zijn.

7. Annuleringen
Bij annulering van de opdracht heeft Watersport Diensten recht op annuleringskosten ter grootte van 10 % van de totale begroting zoals is opgenomen in de opdrachtbevestiging van Watersport Diensten.

8. Geschillen
Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlands rechtscollege is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.


Hiswa Amsterdam Boat Show

Sikkens

Hempel Yacht

G R Pro-clean Deep Clean Protection For Boats & Yachts

Geld lenen

Leverings- en betalingsvoorwaarden van Watersport Diensten.
Disclaimer | Privacy Statement | Veiligheid
1 bezoeker online

Tags: Leverings- en betalingsvoorwaarden